Curve FC  สระบุรี

ต้นปี 2556 ผมเริ่มทำ 2 สนามแรกตั้งแต่เริ่มออกแบบจัดวางสนาม, ระบบระบายน้ำ, ระบบไฟสนามและ
ตาข่ายสนาม ผ่านไปได้ 2 ปี ผมก็ทำเพิ่มอีก 1 สนาม รวมระยะเวลาจนถึงตอนนี้ 6 ปีแล้ว Greenygroup ยังคงดูแลสนาม
ผมตลอดมาครับ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *